מקומון - מכרזים - מהם השיקולים אותם רשאית ועדת המכרזים לשקול במסגרת עקרון "מקבילית הכוחות"?