מקומון - מכרזים - הגבלת היקף ההתערבות של בית המשפט בתנאים כפי שנקבעו במכרז