מקומון - מיסוי מוניציפאלי - איסור על חיוב בדמי הקמה בגין שטחים שלא נכללים בהיתר הבניה כשטח עיקרי או כשטח שרות