מקומון - דיני מכרזים - חוזר מנכל 04-2020 התקשרות באמצעות שיטת שותפות ציבורית – פרטית