בקשות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2019


בקשות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2019

בקשות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2019

מצ"ב מכתבו של מר סיון להבי מנהל אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח במשרד הפנים בנושא שבנדון, על בקשות לאישורים חריגים בארנונה לשנת 2019.

תשומת ליבכם למועדים הכלולים במכתבו.