סקירה על עיקרי תקציב המדינה לשנת 2019 שאושר בשבוע שעבר


הלילה, 15/3/18, אושר בכנסת תקציב המדינה לשנת 2019 בגובה 479.6 מיליארד ₪ , ויחד איתו אושר חוק ההסדרים. מדובר על גידול של 4.3% לעומת תקציב 2018 ו כמעט 25% לעומת התקציב בשנת 2015, על פי נתוני מרכז המחקר של הכנסת.

התקציב מגלם בתוכו מספר נושאים אקוטיים לטיפול בבעיות הקיימות במדינה כדוגמת נושא התחבורה והתשתיות, העדר השקעה מספקת בתחום הרפואה, המשך טיפול בנושא דיור בר השגה ועוד.

כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת 2017 בקצב המתקרב למיצוי הפוטנציאל (3%), וזאת כהמשך לצמיחה מהירה אף יותר שנרשמה בשנת 2016. צמיחה זו נתמכה בשיפור המשמעותי שחל בכלכלה הגלובלית בשנה החולפת, בעיקר בשל האצת קצב התרחבות של הסחר העולמי. המשך העלייה בצריכה הפרטית משקפת את עליית סטנדרט הצריכה של כלל התושבים, בדגש על אוכלוסיות בעלות רמות הכנסה נמוכות יותר. אותה עלייה ברמת הצריכה הפרטית מושפעת מגורמים שונים, וביניהם: השיפור המתמשך בשוק העבודה, זמינות אשראי זול וירידה בגובה המיסים על תצרוכת. במקביל, נמשכת מגמת הצמיחה ומחלחלת גם לשכבות החלשות, תופעה המייחדת את ישראל ממדינות מפותחות אחרות.

תקציב 2019 מגדיל את ההוצאה האזרחית ושם דגש על שיפור רמת השירותים והתמיכה שמקבלים האזרחים מהמדינה, ובכך הוא שואף להקל על ציבור העובדים מהמעמד הבינוני, הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות. כפועל יוצא מהמצוין לעיל, תקציב המדינה מתמרץ רשויות מקומיות להמשיך ולהשקיע במגוון תחומים, וביניהם תשתיות עירוניות, מבני ציבור, מתקני ספורט, הגדלת שירותי רווחה, חינוך ועוד.

התקציב משמש כמנוף למיצוי פעולות הרשות המקומית, על מנת לספק לתושב את מגוון צרכיו, תוך כדי שמירה על רמה מקצועית נאותה ותקציב מאוזן. בימים אלו, כאשר אנו מקבלים בברכה את שנת הבחירות ברשויות המקומיות, חשוב להמשיך את פעולות השלטון המקומי בתחומים שצוינו לעיל מחד, ומאידך לשמור על גבולות גזרה ברורים.

תקציב המדינה משפיע באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות. ההוצאה הציבורית בתקציב המדינה מהווה כ 40% מסך התקציב, וכפועל יוצא מכך ברור שהתקציב משפיע באופן מהותי על הרשויות ותושביהן. תקציב הרשויות המקומיות, על פי הצעת התקציב, עומד על כ 5.621 מיליארד ש"ח (לעומת התקציב בחוק המקורי לשנת 2018 – 5.002 מיליארד ש"ח). בשנת 2019 התקציב המקורי למענקי האיזון עומד על 3.1 מיליארד ש"ח. התקציב המקורי של ה"קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות" יעמוד על כ 509 מיליון ש"ח. במסגרת תכניות ההבראה לרשויות המקומיות, צפויה להיות מאושרת מסגרת תקציב נוספת של עד 100 מיליון ש"ח בהרשאה למתחייב. עוד נקבע, שבמסגרת התקציב למשרד הפנים, תוקצב סעיף הבחירות לרשויות המקומיות (אשר צפויות להתקיים במהלך שנת 2018) בכ- 145 מיליון ש"ח.

סך התקציב המיועד להשקעה בתשתיות ובבינוי עומד על 31.8 מיליארד ש"ח (כ 7.2% מסך ההוצאה התקציבית) כאשר סכומים נכבדים מהתקציב הנ"ל יופנו להשקעות בתחבורה, המשך סיוע למימון מפעלי ביוב ברשויות המקומיות, המשך הסיוע להשקעות של החברות למים וביוב, שיוקמו ע"י הרשויות המקומיות, המשך טיפול בתכנון בכלל ובתכנון לבנייה למגורים בפרט, פיתוח תשתיות של אתרים לבנייה ולמגורים.

במסגרת התקציב של משרד הבינוי והשיכון, שעומד על כ 8.7 מיליארד ש"ח, יופנו כספים להרחבת היצע הדיור כאשר חלק ניכר מביצוע עבודות התכנון והפיתוח בבנייה החדשה הוסטו להפעלה ישירה לביצוע באמצעות חברות מנהלות, חברות מתכננות ורשויות מקומיות באתרים שבאחריות המשרד. עוד תימשך התמיכה לרשויות מקומיות במסגרת הסכמי גג (עד כה נחתמו הסכמים עם 25 רשויות מקומיות). באשר למשק המים, עיקר הפעילות והתקציב ( כ – 1 מיליארד ש"ח ) יתמקד בהמשך התמיכה בצירוף רשויות לתאגידי מים לצורך שיפור ושדרוג התשתיות ולהעלאת רמת השירות לצרכנים.   

נושא שנוגע באופן ישיר ועוסק ברשויות המקומיות, אשר מקבל התייחסות בתכנית הכלכלית לתקציב – שינויים מבניים, הוא טוהר המידות וחיזוק שלטון החוק בשלטון המקומי, כחלק מיצירת שוויון הזדמנויות. במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 2019 מקודם הליך חקיקה, הקובע כי הרכב ועדת המכרזים בשלטון המקומי ישונה, כך שהוא יכלול רק את הגורמים הרלוונטיים והמקצועיים: מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו, גזבר הרשות המקומית או נציגו, היועץ המשפטי של הרשות המקומית או עורך דין שמינה לנציגו.

נושא נוסף שנוגע לשינויים המבניים כחלק מהתכנית הכלכלית, עוסק בקידום עבודות פיתוח בתכניות למגורים. ע"פ ההצעה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, יהיו רשאים לבצע עבודות פיתוח לצורך מימוש תכנית מפורטת, שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, במקום הרשות המקומית. תנאי לביצוע העבודות כאמור הוא שנשלחה לרשות המקומית הודעה בדבר הכוונה לשווק את המקרקעין שבתחום התכנית.

 

המידע נמסר באדיבות רו"ח זוריק ולדר מחברת חכמ ייעוץ מוניציפאלי