הקמת מאגר יועצים להתקשרות שאינה באמצעות מכרז


אנו מבקשים להזכיר כי עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 -  - להורדה לחץ כאן וסיכום המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, החל ב- 1 בינואר 2018 נדרשת כל רשות מקומיות בישראל, להחזיק רשימת  מציעים במגוון תחומים אליהם ניתן לפנות כדי להתקשר עימם ללא מכרז "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה (תקנה 3(8) לתקנות העיריות .

מעתה, כל אימת שרשות מקומית נדרשת להתקשר עם יועץ ומעוניינת לבצע זאת שלא באמצעות מכרז, עליה לפנות קודם כל לרשימת המציעים שבידה, לאתר מתוכה ככל שיש מציעים מתאימים ולפנות אליהם לקבלת הצעות.