עדכון חקיקה כללי ההתיישנות בדבר חובות בדמי ביטוח לאומי


הננו להודיעכם כי ביום 06.08.2014 פורסם ברשומות תיקון מס' 159 לחוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 , שעניינו התיישנות בדבר חובות בדמי ביטוח
לאומי אשר נכנס לתוקפו ביום 1.1.2015 .

עיקרי החוק - להורדה לחצו כאן