נוהל מעודכן להעברת בעלות על מוסד חינוך בחטיבה העליונה + הערה על אופן קביעת ההתחשבנות


משרד הפנים פרסם נוהל מעודכן לבחירת גורם מפעיל ו/או העברת בעלות על מוסד חינוך בחטיבה העליונה המחייב רשויות מקומיות לערוך התקשרויות לניהול והפעלה של מוסדות חינוך בדרך של מכרז פומבי. הנוהל גובש בשיתוף פעולה בין משרד הפנים, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי ונכנס לתוקף החל מ - 1.1.2017

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל משרד הפנים וכן קישור להודעת משרד החינוך בנושא

להורדת חוזר מנכ"ל משרד הפנים לחץ כאן

להורדת הודעת משרד החינוך לחץ כאן

רו"ח רון פישמן, המתמחה בבקרת התחשבנויות בנושאי חינוך, מבקש להסב את תשומת לבכם הגזברים לכך שסעיף 2.6 בחוזר המנכ"ל קובע שהרשות המקומית תעביר את השתתפות בעלויות החינוך לרשת שמפעילה את המוסד החינוכי, אך לא מציין כיצד תקבע השתתפות זו.

בד"כ בהסכמים בין הרשויות המקומיות לבין הרשתות נקבע שהרשות המקומית תישא בגרעון שיגרם מהפעלת בית הספר ( השתתפות הרשות ) בסכום קבוע כלשהו שייקבע ע"י הוועד המנהל. לכך 2 נקודות תורפה:
א. הרשות המקומית עלולה לשאת בגרעון בסכום לא ידוע מראש בשעה שלא היא זו שמנהלת את המוסד החינוכי.
ב. הרשות המקומית נדרשת להשקיע משאבים ניהוליים יקרים לבדיקת דוחות הביצוע שמוגשים ע"י הרשתות. 

ניתן לפתור בעיה זו באמצעות קביעת סכום השתתפות קבוע פר גר ולומד ברשות. סכום ההשתתפות יכול להיות פרמטר בתוך ציון בגין מחיר שנקבע בחוזר (10%). בדרך זו המציעים יידרשו להציע סכום השתתפות קבועה ומוגבלת פר תלמיד והמציע שידרוש סכום השתתפות נמוך ביותר יקבל ניקוד מקסימלי בפרמטר זה ( יתר המציעים ינוקדו בהתאם להצעתו). לחילופין, הרשות תודיע מראש מה יהיה סכום ההשתתפות פר תלמיד.

קביעת מנגנון כזה תאפשר לרשות המקומית לפעול בוודאות תקציבית ותייתר את הצורך שלה לבדוק מדי שנה דוחות הביצוע שמוגשים ע"י הרשתות לצורך קביעת סכום ההשתתפות.