רשומות ספר החוקים


חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018) התשע"ז- 2016*

לספר החוקים לחץ כאן