יצירת קשר כניסת גזברים

רשויות מקומיות נוספות צורפו לאזור המוגדר פריפריה חברתית

לאחרונה החל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקצות תקציבים מיוחדים בנוהל תמיכות עבור רשויות מקומיות ושכונות ברשויות מקומיות שהוגדרו עפ"י החלטת הממשלה מספר 631 מיום ה-1/11/2015 ועפ"י החלטת הממשלה מספר 1453 מיום 15.05.2016 כפריפריה חברתית.

לנוחיותכם מצ"ב קישור לרשימה של 17 רשויות מקומיות ולרשימה של כ- 20 שכונות ברשויות מקומיות המתאימות להגדרה "פריפריה חברתית" כפי שמפרסם המשרד לפיתוח הנגב והגליל באתר האינטרנט שלו.

תנאי העסקתם של גזברים ועובדים בכירים אחרים ברשויות המקומיות

יו"ר איגוד הגזברים מר גולן זריהן פנה במכתב למשרד הפנים בבקשה לקיים דיון מעמיק, בסוגיות השונות כגורם אשר מוביל את כלל האיגודים של הבכירים ברשויות המקומיות, וזאת בכל הקשור למעמדם ותנאי העסקתם של הגזברים ויתר העובדים הבכירים ברשויות המקומיות.

 

פורסם נוסח המכרז להסעות תלמידים ומורים בשנה"ל תשע"ז

כמדי שנה פרסם גם השנה משרד החינוך את הנוסח המומלץ של המכרז להסעות תלמידים ומורים בשנת הלימודים תשע"ז. נוסח המכרז גובש בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות וכולל היבטים שונים לטובת ביצוע ההסעות כנדרש לרבות הוראות לעניין בטיחות ובטחון התלמידים והמורים הנוסעים ברכב. 

בנוסף מצא משרד החינוך לנכון להפיץ מכתב בנושא בו הוא מרענן את הנהלים המחייבים לפרסום מכרזים ולחתימת הסכמים עם חברות ההסעה השונות.

לעיונכם מצ"ב נוסח המכרז וחוזה ההתקשרות וכן המכתב שהפיץ משרד החינוך בנושא.