יצירת קשר כניסת גזברים

בקשה לתיקון תקנות המיסים

יו"ר איגוד הגזברים, תומר ביטון פנה באמצעות מכתב למנכ"ל מרכז השלטון המקומי, שלמה דולברג, בו הוא מבקש לתקן את תקנות המיסים (גבייה) (קביעת הוצאות מירביות) שפורסמו בשנת 2011.

מצ"ב לעיונכם קישור למכתב המלא 

פורסמו טבלאות עדכניות לשכר הנבחרים ולשכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2017

משרדי הפנים והאוצר הפיצו עדכון לשכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2017. העדכון כולל טבלאות ותעריפים לשכר ולנלוות לשכר בהסכמי ההעסקה השונים של הפעילים והגמלאים. 

שימו לב, שכר הבכירים הצמודים לשכר הממוצע במשק לפי חוזה בכירים מלפני 30/4/2001 עלה ב – 2.2%, בעוד ששכר הבכירים ששכרם צמוד למדד המחירים לצרכן לפי חוזה בכירים מיום 1/1/2003 לא עודכן (מדד שלילי).

מצ"ב קישור למסמך המלא שהופץ במסגרת חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים (2/2017) המכיל בתוכו את כל הטבלאות.